+36 70 600 8946 info@braingym-torna.hu

Az iskolakezdés a gyermek életének egyik legjelentősebb fordulópontja. Nagyon fontos, hogy milyen élménnyel és tapasztalattal indul az iskoláskor. 3 fő területen nézzük az iskolaérettséget: fizikai, pszichés vagy érzelmi és értelmi-kognitív területen.

Az indulás meghatározza a gyerek egész pályafutását és későbbiekben egész életére kihat. Ha nem megfelelő időben történik a beiskolázás, vagy ha a fejletlen képességek, pszichés problémák nem kerülnek fejlesztésre, annak hosszú távú negatív következményei lehetnek: tanulási nehézség, beilleszkedési, magatartási problémák, érzelmi, pszichés tünetek.

 I. Fizikai alkalmasság: Ebben az életkorban egy nagy fejlődési ugrás megy végre a gyereknél. Gyorsan nő, eléri a kb. 120-130 cm magasságot és a 20-22 kg testsúlyt. A megfelelő fizikai erőlét segíti a teljesítményt.

Elindul a fogváltás, ami a csontosodás megindulását jelzi és az ülő- és állóképességgel van összefüggésben, illetve az idegrendszer érettségéről is tájékoztat.

Elemi mozgások: mint a kúszás, mászás, lábujjhegyen-, sarkon-, külső talpélen járás, guggoló járás, szökdelés páros- és egy lábon, fejemelgetés háton- és hason fekvésben, összerendeződnek. Ezen mozgások pontatlan, hibás végrehajtása idegrendszeri éretlenségre utal, ami az olvasás-írás tanulásánál nehézséget okozhat. Képes a labdát gurítani, dobni, elkapni és pattogtatni is.

Kialakult a ceruzafogás. A helyes ceruzafogás megsegíti a vonalvezetést. Az írás mennyiségének megnövekedésekor a helytelen ceruzafogás miatt sokkal nagyobb erőfeszítést jelent az írás.

Jobb-balkéz dominancia – melyik kézzel ír rajzol – biztosan kialakult és következetesen használja az egyik oldali kezét rajzoláskor, evéshez stb. És lehetőleg azonos oldali érzékszerveket használja elsődlegesként.

Jól működő látás és hallás. Tanulási nehézség oka lehet pl. a látótérkiesés, keresztezett szem- és füldominancia, lassú beszédhallás, nem megfelelő beszédértés. A beszédértési és beszédészlelésiprobléma  napjainkban a gyerekek kb 30 %-át érinti már friss felmérések szerint.

Egyensúlyérzék bizonytalansága idegrendszeri rendellenességre utal, mely figyelemkoncentrációs és magatartási zavart okozhat.

Egymástól függetlenül képes mozgatni a végtagjait: vállövek, csukló, ujjak, melyek mozgékonyak is. A függetlenedés hiánya esetén a gyermek nem csak a kezével ír, hanem sokszor a lába, nyelve, egész teste követi az írásmozgást. Az akaratlan mozgások pedig nagyon elfárasztják.

II. Pszichés alkalmasság : Az iskolaérett gyermeket foglalkoztatja a tanulás kérdése. Várja, érdeklődik az iskola felől és megjelenik a téma a játékaiban.

Ebben az életkorban új személyiségfejlődési kezdődik: fontos lesz a gyermek számára a megfelelés, a jó teljesítmény. Amíg ez az érdeklődés nem alakul ki, és inkább a játékos dolgok kötik le a figyelmét, korai még az iskolakezdés. Az iskolaérett gyermek: – várja az iskolát, készül rá – elvégzi a rábízott feladatokat – kitartó, és nem hagyja félbe a tevékenységeit – képes kb. 20 percig figyelni – önálló munkavégzésre képes – a kudarcot jól tűri, elviseli a frusztrációt – önreflexióra képes – monotónia-tűrése kialakult – tud nyugodtan ülni, türelmesen kivárni – megérti az egyszerű utasításokat –
Kötelességérzet. A gyermek megérti, hogy vannak kötelességei, aminek akkor is eleget kell, hogy tegyen, ha nincs hozzá kedve, fáradt, vagy inkább játszana.

Érzelmi-akarati érettség: Tudja elfogadni, ha valami nem sikerül elsőre. Lássa be, hogy hibázhat, és ne veszítse el türelmét, ne adja fel a próbálkozást. Tanulja meg, a hibázás a tanulás útja, van kudarctűrő képessége.

Együttműködik a felnőttel, a tanítójával, illetve társaival is. Elfogadja a felnőtt irányítását. Fontos, hogy bizalommal forduljon a felnőttekhez, ha segítségre van szüksége.

III. Kognitív érettség :Hatéves korára a gyermeknek széles körű ismeretekkel kell rendelkeznie az őt körülvevő világról. El kell tudnia helyezni magát az időben és a társadalmi környezetben.

Személyes adatainak ismerete: Ismernie kell saját teljes nevét, szülei nevét, lakhelyét, születési évét, szülei foglalkozását; az évszakok, napszakok, napok váltakozását. Hiányosságai bizonytalanságot, nyugtalanságot vonhatnak maguk után.

Testséma. Biztonsággal ismerje saját testét. Tudja megnevezni a saját testrészeit is. – Jó térérzékelés. Meg tudja különböztetni a jobb és baloldalát. Bizonytalan térérzékelés a gyermek nyugtalanságát okozhatja. Egész személyisége bizonytalanná válhat. Indokolatlan félelmei lehetnek, ami agresszióban nyilvánulhat meg. – Téri tájékozódási képesség, térirányok felismerése térben és síkban.

Vizuális megfigyelőképesség. Reprodukáló képesség térben és síkban. Ez előfeltétele annak, hogy a gyermek le tudja utánozni, másolni a látott mozdulatot, térbeli konstrukciót, vagy a síkban alkotott mintát. Ennek hiányában képtelen lesz önállóan dolgozni. Képtelen lesz átfordítani a tanítói utasítást, mintát.

Soralkotási képesség, sorritmus folytatása. E képesség nélkül lehetetlen megtanulni írni, olvasni, mivel az olvasás egy betűsor dekódolása.

Gestalt látás: Ettől függ, hogy a gyermek tudja-e a részeket egészként értékelni, a betűsort szóként felfogni. Fejletlensége okozza az összeolvasás nehézségét.

Iránykövetés képessége. A gyermek keze képes legyen a gyors, hirtelen irányváltoztatásra.

Alak-, szín-, forma-, és nagyságállandóság kialakulása. Fejletlensége esetén a gyermek nem tudja megfeleltetni a kis és nagybetűket, nem tud nyomtatott szövegről írottra másolni és betűfelismerési nehézségei is lehetnek. Hiánya betűtévesztést, helyesírási nehézséget okoz. A színeket és formákat felismeri és megnevezi, képes azokat egyeztetni is.

Azonosságok, különbözőségek felismerése. Mely abba segít, hogy  a  hasonló betűket és képeke elkülönítse.

Auditív megkülönböztetés. Ez az egyes hangok elkülönítésének képessége. Komoly helyesírási nehézséget okoz.

Analizálás-szintetizálás. Előfeltétele az olvasás, írás megtanulásának. Azt jelenti, képes-e a gyerek hangokra bontani a szavakat, és a hangokból képes-e szavakat összerakni. meg, vagy egy jelsorral, az írással.

Problémamegoldás fejletlensége megnehezíti az írás, olvasás tanulását, a beilleszkedést. Képtelen lesz az önálló munkára.

Emlékezet (vizuális- és auditív) fejlettsége, felidézés képessége. Szükséges a bevéséshez, feladattartáshoz. Hiányosságai lehetetlenné teszik az ismeretek rendszerré szerveződését, ennek hiánya meggátolja az alkotó felhasználást.

Mechanikus és késleltetett emlékezet fejlettsége.

Figyelem-koncentráció. A jól rögzíthető, szándékos és tartós, aktív figyelem a feltétele a tanulásnak, ismeretszerzésnek. Hiánya súlyos magatartási és beilleszkedési problémát is okozhat.

Emberrajz készítése. 10-12 éves korig összefüggést mutat az IQ fejlődésével.

Számolási készség. Képes egyesével növekvő sorrendben számlálni. A 10-es számkörben tud tájékozódni. Tárgyak segítségével képes elemi műveletek végzésére, pl. összeadás, kivonás. Egyéb tudnivalók

Az iskolaérettséget és ennek elemeit vizsgálják és fejlesztik az óvodában. De lehet szakember segítségét kérni egy iskolaérettségi vizsgálat keretében. És az itt talált esetleges kicsit lemaradt területeket pedig célzottan lehet fejleszteni különböző módszerekkel. A Brain Gym módszere és gyakorlatai abban segítenek, hogy új mozgásminták alakulnak ki, fejlődik a szem kéz koordináció, elemi mozgások és finommotorika fejlődik. Szabálykövetés, kitartás, figyelem kialakul és a dominanciák rendezésében is segít. Csoportos Brain Gym – Agytorna torna foglalkozás ovisoknak fontos támogatója lehet az iskolába készülésnek. Az egyéni Brain Gym órákon pedig személyre szabott gyakorlatokkal lehet fejlődni.

Forrás: Kulcsár Mihályné: KMT szakirodalom